GA Kites 22

 
€ 399
Gaastra 4 Line Bar System X6 Long
€ 399
Gaastra 4 Line Bar System X6 Short
 
€ 765
Spark 5
€ 799
Spark 6
€ 839
Spark 7
€ 878
Spark 8
€ 899
Spark 9
€ 919
Spark 10
€ 939
Spark 11
€ 964
Spark 12
€ 1079
Spark 14
 
€ 699
IQ 4
€ 719
IQ 5
€ 769
IQ 6
€ 799
IQ 7
€ 888
IQ 9
€ 899
IQ 10
€ 986
IQ 12
 
€ 749
Pure 6
€ 799
Pure 7
€ 866
Pure 8
€ 888
Pure 9
€ 899
Pure 10
€ 939
Pure 11
€ 969
Pure 12
€ 999
Pure 13
 
€ 999
One 14
€ 1079
One 17

Peter Lynn Kites 22

 
€ 394
Navigator Bar V6 5-Line S 43см, 22м
€ 394
Navigator Bar V6 5-Line M 51см, 22м
€ 394
Navigator Bar V6 L 60 см, 24м
€ 394
Navigator Bar V6 M+ 51 см, 24м
€ 394
Navigator Bar V6 M 51см, 22м
€ 394
Navigator Bar V6 S 43 см, 22м
 
€ 699
PL SWELL V4 - 3
€ 709
PL SWELL V4 - 4
€ 719
PL SWELL V4 - 5
€ 779
PL SWELL V4 - 6
€ 839
PL SWELL V4 - 7
€ 889
PL SWELL V4 - 8
€ 939
PL SWELL V4 - 9
€ 1029
PL SWELL V4 - 11
€ 1155
PL SWELL V4 - 13
€ 1229
PL SWELL V4 - 15
 
€ 799
Escape V8 - 6
€ 849
Escape V8 - 7
€ 899
Escape V8 - 8
€ 949
Escape V8 - 9
€ 990
Escape V8 - 10
€ 1049
Escape V8 - 11
€ 1133
Escape V8 - 13
€ 1199
Escape V8 - 15
 
€ 699
Hook V2 - 4
€ 809
Hook V2 - 6
€ 889
Hook V2 - 8
€ 989
Hook V2 - 10
€ 1099
Hook V2 - 12
€ 1189
Hook V2 - 14
€ 1275
Hook V2 - 16
 
€ 735
Synergy - 6
€ 899
Synergy - 8
€ 899
Synergy - 10
€ 949
Synergy - 12
 
€ 849
Raw - 7
€ 919
Raw - 9
€ 1019
Raw - 11
€ 1099
Raw - 13